Política de privacitat de dades

L'empresa RENAU Transportadors S.L. conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris de renau.net. sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà aplicable en el tractament de les dades personals que siguin facilitats per l'usuari quan accedeix, usa i/o es registra en renau.net.

RENAU Transportadors S.L. garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, conforme a l'establert en l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

Així mateix, RENAU Transportadors S.L. informa a l'usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en les quals s'alberguen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

Registre de visites

RENAU Transportadors S.L. comunica als usuaris de renau.net que l'adreça IP amb la qual accedeix al servidor de RENAU Transportadors, la data i hora de l'accés, així com les pàgines que visiti que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu LOG que serà objecte de tractament per part de RENAU Transportadors S.L. a l'efecte de comptabilitzar les visites que rep renau.net així com per a la realització d'estadístiques.

Registre d'usuaris

Les dades personals dels usuaris sol·licitats en el registre d'usuaris de renau.net són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de RENAU Transportadors S.L..

Aquestes dades han de ser veritables, exactes, complets i actualitzats, sent l'usuari l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a RENAU *Transportadors S.L. o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos.

En cas que l'usuari sigui menor d'edat, s'adverteix que ha d'obtenir l'autorització prèvia del major al càrrec del qual es trobi per facilitar les dades personals que se sol·licitin. RENAU Transportadors S.L. s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades en renau.net. és:
(1) la identificació de l'usuari amb el propòsit d'una atenció més personalitzada;
(2) l'administració, l'estudi i la millora de l'oferta de serveis;
(3) l'estudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris; i
(4) l'enviament d'informació tècnica, comercial i informativa sobre renau.net.

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. A tal fi, RENAU Transportadors S.L. ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a la disposició de l'usuari.

Les dades personals facilitades a RENAU Transportadors S.L. no seran cedits a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa.

En qualsevol cas, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, bastant per a això una comunicació escrita al responsable del fitxer al domicili de RENAU Transportadors S.L.. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se mitjançant la remissió per conducte fefaent d'una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili adjuntant còpia del seu Document Nacional d'Identitat o un altre document acreditatiu.

Ús de Cookies

Amb la finalitat d'agilitar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, RENAU Transportadors S.L. comunica que per al correcte funcionament de renau.net. és necessari l'ús de "Cookies". Aquesta eina, que s'instal·la en el disc dur del sistema informàtic de l'usuari, s'utilitza per a l'emmagatzematge i la posterior recuperació de determinada informació relativa a l'ús que es realitza de renau.net, però no recull cap dada personal que permeti identificar a l'usuari.